"Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие" - ЗАД


1. Обща информация


"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

      +++

Дружеството е с капитал 4 600 000 лева, разпределени в 46 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

      +++

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

      +++

1."Заболяване " за рисковете:

      +++

а) фиксирани парични суми

      +++

б)обезщетения

      +++

в)комбинация от горните две

      +++

2. "Злополука" за рисковете:

      +++

a) фиксирани парични суми

      +++

б) обезщетения

      +++

в) комбинация от горните две

      +++

Акционери в Дружеството са:

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Телсо" АД, притежаващо 1.57 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++      +++

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

      +++

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

      +++

Офисът на "ОЗОФ Доверие"ЗАД се намира на адрес: София ул. "Лъчезар Станчев"№5 сградата на SOPHARAMA BUSINESS TOWERS тяло А ет 5.

      +++

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:   ozof_doverie@abv.bg

      +++

Универсален телефонен номер от мрежата на VIVACOM:
070017006
Този телефонен номер може да бъде избиран от цялата страна на цената на един градски разговор. Той може да бъде използуван във всички работни дни в часовия интервал от  9:00 ч. до 17:30 ч.
Уважаеми клиенти,
Поради технически причини от страна на Vivacom , моля освен 070017006, временно до отстраняване на проблема да използвате и следните телефони:
029806238
029812618
029881482
029898459

      +++

Телефонни номера от мобилната мрежа на VIVACOM:
0878105994
0878105995
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички дни от седмицата в часовия интервал от 17:30 ч. до 9:00 и в празнични дни за неотложна медицинска помощ.

      +++

Телефони за връзка с Ръководство, Секретар, Счетоводство, Главен юрисконсулт, специалисти Информационни технологии и др.
(02)9871037
(02)9871659
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички работни дни в часовия интервал от 9:00 ч. до 17:30 ч.

      +++

2. За допълнителна информация могат да се ползуват сайтовете:


МБАЛ "Довреие" АД - www.mbal.doverie.bg

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД - www.doverie.bg

      +++


Новини


Нови лечебни заведения в списъка на "ОЗОФ Доверие" ЗАД
2015-09-10

На 3.9.2015 "ОЗОФ Доверие" ЗАД подписа договор за извънболнична медицинска помощ с "ДКЦ VII София" с адрес гр. София община Сердика бул."Мария Луиза" № 168
На 2.9.2015 "ОЗОФ Доверие" ЗАД подписа договор за извънболнична медицинска помощ с "Комплексен онкологичен център-Враца" ООД с адрес гр.Враца ул."Втори Юни" 68


Дентални услуги
2015-09-01

Уважаеми клиенти,

За вас ОЗОФ”Доверие” ЗАД сключи договор с няколко стоматологични центрове и кабинети. В тях вие можете да ползвате необходимата ви дентална помощ с 10% отстъпка за всяка дейност. За да ползвате тези отстъпки е необходимо да представите в стоматологичния център или на лекаря- стоматолог своя здравнозастрахователен талон и лична карта. Стоматологичната помощ се ползва при нас само на приниципа на възстановяване на разходи, поради което е необходимо след като заплатите съответните дентални услуги да поискате касов бон и фактура. При закупен пакет „Дентална помощ” по вашата застраховка, ние ще ви възстановим разходите съгласно условията на договора.
10 процентната отстъпка в цената на стоматологичните услуги могат да ползват всички застраховани в ОЗОФ”Доверие”ЗАД лица, независимо дали имат закупен пакет „Дентална помощ”.
Тези преференции можете да ползвате в следните центрове и кабинети в гр. София:
ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ


1.Дентален център VI
6ул."Иван Вазов"5 д-р Вичка Аламанова 02/9885465;02/9883889
2.Център по дентална медицина "Св.Георги",
ул"Константин Иречек"20 д-р Силвия Цалова 02/9524194;0887250573
3.ДЦ"ЕО Дент" ,район Изгрев",
ул"Св.Пимен Зографски"16 Светла Милова рег.0886454525
4.ДЦ"ЕО Дент" ,
бул"Арсеналски"11 рег.02/963 03 09;0885003706
5.ДЦ"ЕО Дент" ,кв."Люлин",
бул"Захари Стоянов"бл.417 рег. 02/9270818; 0886097405


Проблеми с Internet Explorer
2015-08-31

Застраховани, които използват стари версии на Internet Explorer (по-ниски от 9) ще имат проблем с отварянето на някои страници на сайта на ОЗОФ Доверие ЗАД. За решаване на проблема може да направите ъпгрейд до версия 11 или да използвате друг браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera )

всички новини

      
начало

Bg En