"Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие" - ЗАД


1. Обща информация


"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

      +++

Дружеството е с капитал 4 600 000 лева, разпределени в 46 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

      +++

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

      +++

1."Заболяване " за рисковете:

      +++

а) фиксирани парични суми

      +++

б)обезщетения

      +++

в)комбинация от горните две

      +++

2. "Злополука" за рисковете:

      +++

a) фиксирани парични суми

      +++

б) обезщетения

      +++

в) комбинация от горните две

      +++

Акционери в Дружеството са:

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++

"Телсо" АД, притежаващо 1.57 % от акциите на "ОЗОФ Доверие" ЗАД.

      +++      +++

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

      +++

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.

      +++

Офисът на "ОЗОФ Доверие"ЗАД се намира на адрес: София ул. "Лъчезар Станчев"№5 сградата на SOPHARAMA BUSINESS TOWERS тяло А ет 5.

      +++

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:   ozof_doverie@abv.bg

      +++

Универсален телефонен номер :
070017006
Този телефонен номер може да бъде избиран от цялата страна на цената на един градски разговор. Той може да бъде използуван във всички работни дни в часовия интервал от  9:00 ч. до 17:30 ч.


      +++

Телефонни номера от мобилната мрежа на MTEL:
0878105994
0878105995
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички дни от седмицата в часовия интервал от 17:30 ч. до 9:00 и в празнични дни за неотложна медицинска помощ.

      +++

Телефони за връзка с Ръководство, Секретар, Счетоводство, Главен юрисконсулт, специалисти Информационни технологии и др.
(02)9871037
(02)9871659
Тези телефонни номера могат да бъдат използувани във всички работни дни в часовия интервал от 9:00 ч. до 17:30 ч.

      +++

2. За допълнителна информация могат да се ползуват сайтовете:


МБАЛ "Довреие" АД - www.mbal.doverie.bg

      +++

"Доверие-Обединен холдинг" АД - www.doverie.bg

      +++


Новини


Отстъпка в оптики
2018-01-17

Уважаеми клиенти,
За вас "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД предоставя възможност срещу представен валиден здравнозастрахователен талон и лична карта да ползвате 20% отстъпка от цените на всички продукти и услуги в оптиките по списъка - диоптрични стъкла, лещи, слънчеви очила, аксесоари и др. , както и 5% отстъпка от цената на продуктите в промоция.
Списък на оптиките:
Оптики "Юниглас" ООД
Оптики "Джой Фешън" ЕООД
Оптики "ВИВИАДД" ООД
Оптика "Хес" ООД


Нови лечебни заведения в списъка на "ОЗОФ Доверие" ЗАД
2015-09-10

На 3.9.2015 "ОЗОФ Доверие" ЗАД подписа договор за извънболнична медицинска помощ с "ДКЦ VII София" с адрес гр. София община Сердика бул."Мария Луиза" № 168
На 2.9.2015 "ОЗОФ Доверие" ЗАД подписа договор за извънболнична медицинска помощ с "Комплексен онкологичен център-Враца" ООД с адрес гр.Враца ул."Втори Юни" 68


Дентални услуги
2015-09-01

Уважаеми клиенти,

За вас ОЗОФ”Доверие” ЗАД сключи договор с няколко стоматологични центрове и кабинети. В тях вие можете да ползвате необходимата ви дентална помощ с 10% отстъпка за всяка дейност. За да ползвате тези отстъпки е необходимо да представите в стоматологичния център или на лекаря- стоматолог своя здравнозастрахователен талон и лична карта. Стоматологичната помощ се ползва при нас само на приниципа на възстановяване на разходи, поради което е необходимо след като заплатите съответните дентални услуги да поискате касов бон и фактура. При закупен пакет „Дентална помощ” по вашата застраховка, ние ще ви възстановим разходите съгласно условията на договора.
10 процентната отстъпка в цената на стоматологичните услуги могат да ползват всички застраховани в ОЗОФ”Доверие”ЗАД лица, независимо дали имат закупен пакет „Дентална помощ”.
Тези преференции можете да ползвате в следните центрове и кабинети в гр. София:
ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ


1.Дентален център VI
6ул."Иван Вазов"5 д-р Вичка Аламанова 02/9885465;02/9883889
2.Център по дентална медицина "Св.Георги",
ул"Константин Иречек"20 д-р Силвия Цалова 02/9524194;0887250573
3.ДЦ"ЕО Дент" ,район Изгрев",
ул"Св.Пимен Зографски"16 Светла Милова рег.0886454525
4.ДЦ"ЕО Дент" ,
бул"Арсеналски"11 рег.02/963 03 09;0885003706
5.ДЦ"ЕО Дент" ,кв."Люлин",
бул"Захари Стоянов"бл.417 рег. 02/9270818; 0886097405

всички новини

      
начало

Bg En